Close

Village & Panchayats

There are 239 villages in the district in 143 Village Panchayats. All these village panchayats are distributed among 4 Janpad (Block) Panchayats. 

Block wise distribution of  Village Panchayats are as as under :-
S.No Name of Janpad Panchayat Number of Village Panchayats
1 Dantewada 39
2 Geedam 46
3 Katekalyan 26
4 Kukonda 33
TOTAL 144
Block wise list of Village Panchayats : Block Dantewada  
S.No Name of Village Panchayat
1 Badekameli
2 Balood
3 Balpet
4 Bhansi
5 Bhogam
6 Chandenar
7 Chitalanka
8 Chitaloor
9 Dhurli
10 Dugeli
11 Dumam
12 Gadapal
13 Gamawada
14 Ganjenar
15 Jaram
16 Kamaloor
17 Kawadgaon
18 Kawalnar
19 Keshapur
20 Kumharras
21 Kuper
22 Mangnar
23 Masenar
24 Matenar
25 Metapal
26 Metapal 02
27 Molasnar
28 Murkee
29 Nerli
30 Netapur
31 Padhapur
32 Pandewar
33 Phulnar
34 Pondum
35 Pondum 02
36 Teknar
37 Toyalanka
38 Tudparas
39 Badebacheli

 

Block wise list of Village Panchayats : Block Geedam  
S.No Name of Village Panchayat
1 Aalnar
2 Badekarli
3 Badepaneda
4 Badesuroki
5 Badetumnar
6 Bangapal
7 Bhatpal
8 Binjam
9 Bodli
10 Cherpal
11 Chindnar
12 Chhotetumnar
13 Fundri
14 Ghotpal
15 Chotpal 02
16 Gumda
17 Gumalnar
18 Gutoli
19 Haram
20 Haurnar
21 Hidpal
22 Hiranar
23 Hitameta
24 Jawanga
25 Jhodiyabadam
26 Jodatarai
27 Karli
28 Kasoli
29 Kasoli 02
30 Katulnar
31 Kaurgaon
32 Korkoti
33 Korlapal
34 Kundenar
35 Madse
36 Mofalnar
37 Muchnar
38 Munder
39 Mustalnar
40 Nagul
41 Pahurnar
42 Pharaspal
43 Ronje
44 Samloor
45 Tumrigunda
46 Upet

 

Block wise list of Village Panchayats : Block Katekalyan  
S.No Name of Village Panchayat
1 Atepal
2 Badebedma
3 Badegadam
4 Badegudra
5 Badelakhapal
6 Benglur
7 Bhusaras
8 Chotegudra
9 Chikpal
10 Dhanikarka
11 Edpal
12 Gatam
13 Gudse
14 Jangampal
15 Katekalyan
16 Koriras
17 Maharakarka
18 Marjum
19 Mathadi
20 Mokhpal
21 Parcheli
22 Soornar
23 Telam
24 Tetam
25 Tumakpal
26 Pakhnachuwa

 

Block wise list of Village Panchayats : Block Kuakonda  
S.No Name of Village Panchayat
1 Aranpur
2 Arbe
3 Burgum
4 Cholnar
5 Gadhmiri
6 Gongpal
7 Gumiyapal
8 Halbaras
9 Hiroli
10 Hitawar
11 Jabeli
12 Kadmpal
13 Kalepal
14 Khuntepal
15 Kodenar
16 Kutrem
17 Kuwakonda
18 Madadi
19 Maharahaurnar
20 Mailawada
21 Nahadi
22 Nakulnar
23 Neelawaya
24 Palnar
25 Phulpadh
26 Potali
27 Ranganar
28 Rewali
29 Samlwar
30 Saneki
31 Shyamgiri
32 Taneli
33 Tikanpal